Wykonujemy szereg badań laboratoryjnych w tym m.in. na zawartość oraz rozdaj włókien azbestowych w próbce. Wśród najpopularniejszych badań są:

  • identyfikacja azbestu oraz jego rodzaju w próbce badanego materiału budowlanego,

  • badanie próbek pod kątem ilości włókien azbestowych w glebie oraz różnych innych materiałach,

  • badanie próbek powietrza pod kątem ilości włókien azbestowych w powietrzu tj.

    • pomiar próbek na stanowiskach pracy,

    • pomiar próbek w środowisku.

Głównym celem wykonania badań laboratoryjnych próbek powietrza jest:

  • potwierdzenie poprawności wykonanych przez nas prac,

  • weryfikacja warunków pracy pod względem narażenia zawodowego pracowników na szkodliwie działanie pyłów zawierających azbest na stanowiskach pracy.

Pobór oraz analizę próbek powietrza wykonuje laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA

Po przeprowadzeniu analizy badanych próbek nasi Klienci otrzymują sprawozdanie z badań laboratoryjnych.